لیست اصطلاحات حقوقی

شماره یا عنوان مورد نظر خود را جستجو کنید
تعهد اعتبار

مشاهده بیشتر
تعهد پذیره نویسی

مشاهده بیشتر
تعیین مهریه و جدایی زن و شوهر پیش از نزدیکی و میزان مهریه

مشاهده بیشتر
تغییر اقامتگاه شخص و تاثیر آن بر صلاحیت دادگاه

ماده 26 ق.آ.د.م

مشاهده بیشتر
تغییر مکان نسبی طبقه

مشاهده بیشتر