لیست اصطلاحات حقوقی

شماره یا عنوان مورد نظر خود را جستجو کنید
سند قولنامه ای (مبایعه نامه)

ترمینولوژی حقوق

مشاهده بیشتر
سند لازم الاجراء Acte notarie

ترمینولوژی حقوق

مشاهده بیشتر
سند مالکیت المثنی

سایت وکیل تاپ

مشاهده بیشتر
سند مسافرت

مشاهده بیشتر
سند ملی توسعه بخش

مشاهده بیشتر
سند ملی توسعه ویژه (فرابخشی)

مشاهده بیشتر
سندیکاى کارگرى Syndicat Ouvrier

ترمینولوژی حقوق

مشاهده بیشتر
سندیکای کارفرما Syndicat Patronal

ترمینولوژی حقوق

مشاهده بیشتر
سنوات خدمت

مشاهده بیشتر