لیست اصطلاحات حقوقی

شماره یا عنوان مورد نظر خود را جستجو کنید
اظهارنامه ارزیابی توان اجرایی کار

مشاهده بیشتر
اعاده حیثیت قانونی

ترمینولوژی حقوق

مشاهده بیشتر
اعاده دادرسی(اصلی)

مشاهده بیشتر
اعاده دادرسی(طاری)

مشاهده بیشتر
اعتبار اسناد مالکيت

ترمینولوژی حقوق

مشاهده بیشتر
اعتبار طرح تملک دارایی های سرمایه ای

مشاهده بیشتر
اعتبار فوق العاده

مشاهده بیشتر
اعتبارات منضمه

مشاهده بیشتر
اعتراض به حکم غیابی

ترمینولوژی حقوق

مشاهده بیشتر
اعتراض ثالث

مشاهده بیشتر
اعتراض طاری (غیراصلی)

مشاهده بیشتر