لیست اصطلاحات حقوقی

شماره یا عنوان مورد نظر خود را جستجو کنید
ترافیک سبک

مشاهده بیشتر
ترافیک سنگین

مشاهده بیشتر
ترافیک متوسط

مشاهده بیشتر
ترافیک(شدآمد)

مشاهده بیشتر
تراموا( قطار خیابانی)

مشاهده بیشتر
ترانزیت خارجی کالا

مشاهده بیشتر
تراکتور

مشاهده بیشتر
ترتب ایادى برمال مغصوب

ترمینولوژی حقوق

مشاهده بیشتر
ترخیصیه کالای عبوری

مشاهده بیشتر
ترفیع(ارتش)

مشاهده بیشتر
ترفیع(سپاه پاسداران)

مشاهده بیشتر