لیست اصطلاحات حقوقی

شماره یا عنوان مورد نظر خود را جستجو کنید
حادثه ناشی از کار

مشاهده بیشتر
حادثه ناگوار

مشاهده بیشتر
حاضر به خدمت

مشاهده بیشتر
حال اخراج

مشاهده بیشتر
حال از کارافتادگی

مشاهده بیشتر
حال استعفا

مشاهده بیشتر
حال اشتغال

مشاهده بیشتر
حال انفصال دائم

مشاهده بیشتر
حال انفصال موقت

مشاهده بیشتر
حال برکناری

مشاهده بیشتر