لیست اصطلاحات حقوقی

شماره یا عنوان مورد نظر خود را جستجو کنید
تحقیق و معاینه محل

ماده 123 آ.د.ک

مشاهده بیشتر
تحقیقات مقدماتی

ماده 90 آ.د.ک

مشاهده بیشتر
تحویل گیرنده

مشاهده بیشتر
تخلفات انضباطی و حرفه ای مهندس معدن

مشاهده بیشتر
تخلفات صنفی و حرفه‌ای(دامپزشکی)

مشاهده بیشتر
تخلف‌های انضباطی

مشاهده بیشتر
تدافعى بودن محاکمه

ترمینولوژی حقوق

مشاهده بیشتر