لیست اصطلاحات حقوقی

شماره یا عنوان مورد نظر خود را جستجو کنید
خبرنگار موقت یا گزارشگر

مشاهده بیشتر
خدمات آزمایشی

مشاهده بیشتر
خدمات آزمایشی(نیروی انتظامی)

مشاهده بیشتر
خدمات آماری

مشاهده بیشتر
خدمات آموزشی

مشاهده بیشتر
خدمات آموزشی و پرورشی فوق برنامه

مشاهده بیشتر
خدمات سینمایی

مشاهده بیشتر
خدمات فنی هواشناسی

مشاهده بیشتر
خدمات مهندسی کشاورزی

مشاهده بیشتر
خدمات هواشناسی هوانوردی

مشاهده بیشتر
خدمات پژوهشی و تحقیقات هواشناسی

مشاهده بیشتر
خدمت بلاانقطاع

مشاهده بیشتر
خدمت تحت امر

مشاهده بیشتر
خدمت تمام وقت

مشاهده بیشتر
خدمت دولت

مشاهده بیشتر
خدمت دولتی

مشاهده بیشتر
خدمت رسمی

مشاهده بیشتر
خدمت زیر پرچم

مشاهده بیشتر
خدمت نیمه وقت

مشاهده بیشتر
خزانه‌داری کل

مشاهده بیشتر
خسارات مشترک دریایی

مشاهده بیشتر
خسارت (به راه و راه آهن)

مشاهده بیشتر
خسارت بدنی

مشاهده بیشتر