لیست اصطلاحات حقوقی

شماره یا عنوان مورد نظر خود را جستجو کنید
خانه‌های سازمانی

مشاهده بیشتر
خانه‌های قدیمی

مشاهده بیشتر
خانواده بلافصل کارگر

مشاهده بیشتر
خانواده بیمه شده

مشاهده بیشتر
خانواده شهداء،جانبازان و اسراء

مشاهده بیشتر
خانواده‌های شاهد (مصادیق عملی)

مشاهده بیشتر
خاک رس معمولی

مشاهده بیشتر
خاک صنعتی

مشاهده بیشتر
خبرنگار رسانه خارجی

مشاهده بیشتر
خبرنگار مقیم

مشاهده بیشتر
خبرنگار موقت یا گزارشگر

مشاهده بیشتر
خدمات آزمایشی

مشاهده بیشتر
خدمات آزمایشی(نیروی انتظامی)

مشاهده بیشتر
خدمات آماری

مشاهده بیشتر
خدمات آموزشی

مشاهده بیشتر
خدمات آموزشی و پرورشی فوق برنامه

مشاهده بیشتر
خدمات سینمایی

مشاهده بیشتر
خدمات فنی هواشناسی

مشاهده بیشتر
خدمات مهندسی کشاورزی

مشاهده بیشتر
خدمات هواشناسی هوانوردی

مشاهده بیشتر
خدمات پژوهشی و تحقیقات هواشناسی

مشاهده بیشتر
خدمت بلاانقطاع

مشاهده بیشتر
خدمت تحت امر

مشاهده بیشتر
خدمت تمام وقت

مشاهده بیشتر
خدمت دولت

مشاهده بیشتر
خدمت دولتی

مشاهده بیشتر
خدمت رسمی

مشاهده بیشتر
خدمت زیر پرچم

مشاهده بیشتر