لیست اصطلاحات حقوقی

شماره یا عنوان مورد نظر خود را جستجو کنید
کاریابی

مشاهده بیشتر
کاشف معدن

مشاهده بیشتر
کالاهای خاص نظامی

مشاهده بیشتر
کالاهای دارای جنبه تجاری

مشاهده بیشتر
کالاهای دارای جنبه فروش

مشاهده بیشتر
کالای انتقالی

مشاهده بیشتر
کالای مجاز

مشاهده بیشتر
کالای مشروط

مشاهده بیشتر
کالای ممنوع

مشاهده بیشتر
کامیون اتاقدار

مشاهده بیشتر
کامیون بونکر

مشاهده بیشتر
کامیون تانکر

مشاهده بیشتر
کامیون تیغه دار

مشاهده بیشتر
کامیون سقف دار(مسقف)

مشاهده بیشتر
کامیون لبه دار

مشاهده بیشتر
کامیون مخلوط کن(میکسر)

مشاهده بیشتر