لیست اصطلاحات حقوقی

شماره یا عنوان مورد نظر خود را جستجو کنید
کادر ثابت

مشاهده بیشتر
کار با اشعه

مشاهده بیشتر
کار در دست اجرا

مشاهده بیشتر
کار روز و شب

مشاهده بیشتر
کار متناوب

مشاهده بیشتر
کار مختلط

مشاهده بیشتر
کار نوبتی

مشاهده بیشتر
کارآموز

مشاهده بیشتر
کارآموزی دانشجویان

مشاهده بیشتر
کارت شناسایی خودرو

مشاهده بیشتر
کارت شناسایی ملی

مشاهده بیشتر
کارت پارک

مشاهده بیشتر
کارشناس

مشاهده بیشتر
کارشناس رسمی

مشاهده بیشتر
کارشناسان رسمی

مشاهده بیشتر