لیست اصطلاحات حقوقی

شماره یا عنوان مورد نظر خود را جستجو کنید
خاتمه خدمت

مشاهده بیشتر
خارج از مرکز

مشاهده بیشتر
خالص آب مورد نیاز مصرف

مشاهده بیشتر
خالص مبلغ صورت وضعیت قطعی

مشاهده بیشتر
خالص نیاز آبی گیاه

مشاهده بیشتر
خالصه انتقالی

مشاهده بیشتر
خانه انصاف

مشاهده بیشتر
خانه سازمانی

مشاهده بیشتر
خانه سازمانی ارتش

مشاهده بیشتر
خانه فرسوده

مشاهده بیشتر
خانه‌های سازمانی

مشاهده بیشتر
خانه‌های قدیمی

مشاهده بیشتر
خانواده بلافصل کارگر

مشاهده بیشتر
خانواده بیمه شده

مشاهده بیشتر
خانواده شهداء،جانبازان و اسراء

مشاهده بیشتر
خانواده‌های شاهد (مصادیق عملی)

مشاهده بیشتر
خاک رس معمولی

مشاهده بیشتر
خاک صنعتی

مشاهده بیشتر
خبرنگار رسانه خارجی

مشاهده بیشتر
خبرنگار مقیم

مشاهده بیشتر