لیست اصطلاحات حقوقی

شماره یا عنوان مورد نظر خود را جستجو کنید
تعدّد خواندگان و اقامه دعوا علیه آنان

ماده 16ق.آ.د.م

مشاهده بیشتر
تعدیل مهریه

مشاهده بیشتر
تعریف شرکت با مسئولیت محدود

سایت وکیل

مشاهده بیشتر
تعریف شرکت سهامی خاص

سایت وکیل

مشاهده بیشتر