لیست اصطلاحات حقوقی

شماره یا عنوان مورد نظر خود را جستجو کنید
مرکز شهرستان

مشاهده بیشتر
مرکز کارآموزی

مشاهده بیشتر
مرگ مغزی

مشاهده بیشتر
مزارع کشاورزی مکانیزه

مشاهده بیشتر
مزایای مستمر

مشاهده بیشتر
مزد ثابت

مشاهده بیشتر
مزد و حقوق

مشاهده بیشتر
مزد یا حقوق ) کارگر کشاورزی)

مشاهده بیشتر
مزد یا حقوق یا کارمزد

مشاهده بیشتر