لیست اصطلاحات حقوقی

شماره یا عنوان مورد نظر خود را جستجو کنید
قرار التزام به حضور با قول شرف

تبصره 1 ماده 217ق.ا.د.ک

مشاهده بیشتر
قرار نیابت قضایی

ماده 119 آ.د.ک

مشاهده بیشتر
قرارداد

مشاهده بیشتر
قرارداد آموزش حرفه ای

ترمینولوژی حقوق

مشاهده بیشتر
قرارداد استخراج و فروش

مشاهده بیشتر
قرارداد اکتشاف

مشاهده بیشتر