لیست اصطلاحات حقوقی

شماره یا عنوان مورد نظر خود را جستجو کنید
مبدأ تاریخ رسمی کشور

مشاهده بیشتر
مبلغ باقیمانده کار در دست اجرا

مشاهده بیشتر
مبلغ برآورد کار

مشاهده بیشتر
مبلغ نهایی کار

مشاهده بیشتر
مبلغ کار

مشاهده بیشتر
مبنای محاسبه و پرداخت حق الکشف

مشاهده بیشتر