لیست اصطلاحات حقوقی

شماره یا عنوان مورد نظر خود را جستجو کنید
سیستم اطلاعاتی

مشاهده بیشتر
سیستم اطلاعاتی مطمئن

مشاهده بیشتر
سیستم باربر جانبی

مشاهده بیشتر
سیستم دوگانه یا ترکیبی

مشاهده بیشتر
سیستم رایانه ای

مشاهده بیشتر
شاخه قطور

مشاهده بیشتر
شاغلان حرفه دامپزشکی

مشاهده بیشتر