لیست اصطلاحات حقوقی

شماره یا عنوان مورد نظر خود را جستجو کنید
فعالیت معدنی

مشاهده بیشتر
فعالیت های مدنی

مشاهده بیشتر
فقر درآمدی

مشاهده بیشتر
فقر شدید( گرسنگی)

مشاهده بیشتر
فقر قابلیتی

مشاهده بیشتر
فقر مطلق

مشاهده بیشتر