لیست اصطلاحات حقوقی

شماره یا عنوان مورد نظر خود را جستجو کنید
صغیر ممیز وغیر ممیز

ترمینولوژی حقوق

مشاهده بیشتر
صلاحیت ذاتى دادگاه

ترمینولوژی حقوق

مشاهده بیشتر
صلاحیت محلى دادگاه

ترمینولوژی حقوق

مشاهده بیشتر
صلاحیت مطلقه دادگاه

ترمینولوژی حقوق

مشاهده بیشتر
صلاحیت نسبى دادگاه

ترمینولوژی حقوق

مشاهده بیشتر