لیست اصطلاحات حقوقی

شماره یا عنوان مورد نظر خود را جستجو کنید
فرستاده فوق العاده

ترمینولوژی حقوق

مشاهده بیشتر
فرستنده بار

مشاهده بیشتر
فرض ثلث ترکه

مشاهده بیشتر
فرض(ثمن ترکه)

مشاهده بیشتر
فرض(دو ثلث ترکه)

مشاهده بیشتر
فرض(ربع ترکه)

مشاهده بیشتر
فرض(سدس ترکه)

مشاهده بیشتر
فرض(نصف ترکه)

مشاهده بیشتر
فرهنگستان علوم

مشاهده بیشتر