لیست اصطلاحات حقوقی

شماره یا عنوان مورد نظر خود را جستجو کنید
دامپزشک

مشاهده بیشتر
دانشکده

مشاهده بیشتر
دانشگاه

مشاهده بیشتر
دانشگاه شاهد

مشاهده بیشتر
در حکم شهید

مشاهده بیشتر
در حکم شهید(مصادیق عملی)

مشاهده بیشتر
درآمد برنامه

مشاهده بیشتر
درآمد حقوق

مشاهده بیشتر