لیست اصطلاحات حقوقی

شماره یا عنوان مورد نظر خود را جستجو کنید
پیش‌فاکتور(پروفروما)

مشاهده بیشتر
پیمان دسته‌جمعی کار

مشاهده بیشتر
پیمانکار

مشاهده بیشتر
پیمانکار برتر و شایسته

مشاهده بیشتر
پیمانکار حقوقی

مشاهده بیشتر
پیمانکار دست دوم

مشاهده بیشتر
پیمانکار طـراحی و ساخت

مشاهده بیشتر
پیمانکار نوع اول

مشاهده بیشتر
پیمانکار نوع دوم

مشاهده بیشتر
پیمانکاران نوع سوم

مشاهده بیشتر
پیچ‌( قوس افقی)

مشاهده بیشتر
پیک سیاسی

مشاهده بیشتر
چاپخانه

مشاهده بیشتر
چترایمنی رفاه اجتماعی

مشاهده بیشتر
چراغ ترمز

مشاهده بیشتر
چراغ جانبی عقب

مشاهده بیشتر
چراغ جانبی وسایل نقلیه طویل

مشاهده بیشتر
چراغ دنده عقب

مشاهده بیشتر
چراغ رانندگی

مشاهده بیشتر
چراغ راهنما

مشاهده بیشتر
چراغ عبور

مشاهده بیشتر
چرخ فلزی

مشاهده بیشتر