لیست اصطلاحات حقوقی

شماره یا عنوان مورد نظر خود را جستجو کنید
مسئولیت غیرقراردادی

ترمینولوژی حقوق

مشاهده بیشتر
مسئولیت متبوع از طرف تابع

ترمینولوژی حقوق

مشاهده بیشتر
مسئولیت مدنی اجتماعی

ترمینولوژی حقوق

مشاهده بیشتر
مسابقه آزاد بین المللی

مشاهده بیشتر
مسابقه آزاد ملی

مشاهده بیشتر
مسابقه دعوتی

مشاهده بیشتر
مسابقه دومرحله ای

مشاهده بیشتر
مسابقه طراحی اجمالی

مشاهده بیشتر
مسابقه طراحی تفصیلی

مشاهده بیشتر
مسابقه طراحی معماری و شهرسازی

مشاهده بیشتر
مسابقه محدود

مشاهده بیشتر
مسابقه یک مرحله ای

مشاهده بیشتر