لیست اصطلاحات حقوقی

شماره یا عنوان مورد نظر خود را جستجو کنید
مسابقه آزاد بین المللی

مشاهده بیشتر
مسابقه آزاد ملی

مشاهده بیشتر
مسابقه دعوتی

مشاهده بیشتر
مسابقه دومرحله ای

مشاهده بیشتر
مسابقه طراحی اجمالی

مشاهده بیشتر
مسابقه طراحی تفصیلی

مشاهده بیشتر
مسابقه طراحی معماری و شهرسازی

مشاهده بیشتر
مسابقه محدود

مشاهده بیشتر
مسابقه یک مرحله ای

مشاهده بیشتر
مساوات در تأدیه مالیات

ترمینولوژی حقوق

مشاهده بیشتر
مساوات در مشاغل و مناصب

ترمینولوژی حقوق

مشاهده بیشتر
مساوات در مقابل دادگاههای دادگستری

ترمینولوژی حقوق

مشاهده بیشتر
مساوات در مقابل قانون

ترمینولوژی حقوق

مشاهده بیشتر