لیست اصطلاحات حقوقی

شماره یا عنوان مورد نظر خود را جستجو کنید
متصرف به عنوان مالکیت

ترمینولوژی حقوق

مشاهده بیشتر
متعذرالمصرف

مشاهده بیشتر