لیست اصطلاحات حقوقی

شماره یا عنوان مورد نظر خود را جستجو کنید
تأسیسات زیربنایی و شریان‌های اصلی و حیاتی

ترمینولوژی حقوق، دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی

مشاهده بیشتر
تأسیسات زیربنایی و شریان‌های اصلی و حیاتی کشور

مشاهده بیشتر
تأسیسات شهری

مشاهده بیشتر
تاجر درجه اول – تاجر درجه دوم – تاجر درجه سوم – تاجر درجه چهارم

ترمینولوژی حقوق، دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی

مشاهده بیشتر
تاجر درجه اول- دوم- سوم- چهارم

مشاهده بیشتر
تاسیسات عمل آوری

مشاهده بیشتر