لیست اصطلاحات حقوقی

شماره یا عنوان مورد نظر خود را جستجو کنید
درآمد خالص

مشاهده بیشتر
درآمد شرکت‌های دولتی

مشاهده بیشتر
درآمد کافی

مشاهده بیشتر
درآمد کل(شرکت نفت)

مشاهده بیشتر
درخواست وجه

مشاهده بیشتر
درمانگاه

مشاهده بیشتر
درمانگاه دامپزشکی

مشاهده بیشتر
دستور اجرا

مشاهده بیشتر
دستور موقت

مشاهده بیشتر