لیست اصطلاحات حقوقی

شماره یا عنوان مورد نظر خود را جستجو کنید
از کارافتادگی کلی

مشاهده بیشتر
ازدواج زن ایرانی خارج از کشور و جدایی از شوهر و امکان مطالبه مهریه

مشاهده بیشتر
اساسنامه شرکت سهامی خاص

سایت وکیل

مشاهده بیشتر
اسباب تملک

مشاهده بیشتر
استاندار

مشاهده بیشتر
استاندارد

مشاهده بیشتر
استثنائات صلاحیت محلّی (صلاحیت دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول )

ماده (12) ق.آ.د.م

مشاهده بیشتر
استخدام

مشاهده بیشتر
استخدام (بانک)

مشاهده بیشتر
استخدام در ارتش

مشاهده بیشتر