لیست اصطلاحات حقوقی

شماره یا عنوان مورد نظر خود را جستجو کنید
استاندارد

مشاهده بیشتر
استثنائات صلاحیت محلّی (صلاحیت دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول )

ماده (12) ق.آ.د.م

مشاهده بیشتر
استخدام

مشاهده بیشتر
استخدام (بانک)

مشاهده بیشتر
استخدام در ارتش

مشاهده بیشتر
استخدام در نیروی انتظامی

مشاهده بیشتر
استخدام دولت

مشاهده بیشتر
استخراج

مشاهده بیشتر