لیست اصطلاحات حقوقی

شماره یا عنوان مورد نظر خود را جستجو کنید
صاحب شغل آزاد

مشاهده بیشتر
صاحب نسق

مشاهده بیشتر
صاحب کالا

مشاهده بیشتر
صاحبان حرف و مشاغل آزاد

مشاهده بیشتر
صاحبان حرفه

مشاهده بیشتر
صاحبان فرض

مشاهده بیشتر
صاحبان قرابت

مشاهده بیشتر
صادر کننده خدمات فنی و مهندسی

مشاهده بیشتر
صادر کننده نمونه

مشاهده بیشتر
صادرات خدمات فنی و مهندسی

مشاهده بیشتر