لیست اصطلاحات حقوقی

شماره یا عنوان مورد نظر خود را جستجو کنید
بذر و نهال

مشاهده بیشتر
بررسی توان کار و تهیه فهرست محدود از پیمانکاران

مشاهده بیشتر
بررسی شرط تنصیف اموال زوج

سایت وکیل

مشاهده بیشتر
برنامه درازمدت

مشاهده بیشتر
برنامه زمانی مناقصه

مشاهده بیشتر
برنامه سالانه

مشاهده بیشتر
برگ یا برچسب معاینه فنی

مشاهده بیشتر
برگزارکنندگان مراسم

مشاهده بیشتر
بزرگراه

مشاهده بیشتر
بزه مشهود

مشاهده بیشتر
بستر (رودخانه)

مشاهده بیشتر
بستن دفاتر

مشاهده بیشتر