لیست اصطلاحات حقوقی

شماره یا عنوان مورد نظر خود را جستجو کنید
سرقفلى (ترمینولوژی)

ترمینولوژی حقوق

مشاهده بیشتر
سرمایه شرکت

مشاهده بیشتر
سرمایه پرداخته شده شرکت های سهامی

مشاهده بیشتر
سرمایه‌گذاری ریسک پذیر

مشاهده بیشتر
سرمایه‌گذاری غیرمستقیم ریسک پذیر

مشاهده بیشتر
سرمایه‌گذاری مستقیم ریسک پذیر

مشاهده بیشتر