لیست اصطلاحات حقوقی

شماره یا عنوان مورد نظر خود را جستجو کنید
مامور به خدمت

مشاهده بیشتر
مامور ثبت احوال

مشاهده بیشتر
ماموریت

مشاهده بیشتر
ماهیت مستنبط از قانون

ترمینولوژی حقوق

مشاهده بیشتر