لیست اصطلاحات حقوقی

شماره یا عنوان مورد نظر خود را جستجو کنید
سازمان بازرسی

مشاهده بیشتر
سازمان بازرسی کل کشور

مشاهده بیشتر
سازمان برنامه و بودجه

مشاهده بیشتر
سازمان بنادر و کشتیرانی

مشاهده بیشتر
سازمان بورس اوراق بهادار

مشاهده بیشتر
سازمان بیمه‌های اجتماعی کارگران

مشاهده بیشتر
سازمان تعاونی مصرف کادر نیروی نظامی

مشاهده بیشتر
سازمان تعاونی مصرف‌ كادر نیروهای نظامی

ترمینولوژی حقوق، دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی

مشاهده بیشتر
سازمان تنقیح و تدوین قوانین و مقررات كشور

ترمینولوژی حقوق، دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی

مشاهده بیشتر
سازمان تنقیح و تدوین قوانین و مقررات کشور

مشاهده بیشتر
سازمان جغرافیایی کشور

مشاهده بیشتر
سازمان جنگلها و مراتع

مشاهده بیشتر
سازمان جهاد استان

مشاهده بیشتر
سازمان حفاظت اطلاعات ارتش جمهوری اسلامی ایران

مشاهده بیشتر
سازمان دامداران متحرک

مشاهده بیشتر
سازمان دامپزشکی

مشاهده بیشتر
سازمان دفاع غیرنظامی کشور

مشاهده بیشتر