لیست اصطلاحات حقوقی

شماره یا عنوان مورد نظر خود را جستجو کنید
سازمان تعاونی مصرف کادر نیروی نظامی

مشاهده بیشتر
سازمان تعاونی مصرف‌ كادر نیروهای نظامی

ترمینولوژی حقوق، دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی

مشاهده بیشتر
سازمان تنقیح و تدوین قوانین و مقررات كشور

ترمینولوژی حقوق، دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی

مشاهده بیشتر
سازمان تنقیح و تدوین قوانین و مقررات کشور

مشاهده بیشتر
سازمان جغرافیایی کشور

مشاهده بیشتر
سازمان جنگلها و مراتع

مشاهده بیشتر
سازمان جهاد استان

مشاهده بیشتر
سازمان حفاظت اطلاعات ارتش جمهوری اسلامی ایران

مشاهده بیشتر
سازمان دامداران متحرک

مشاهده بیشتر
سازمان دامپزشکی

مشاهده بیشتر
سازمان دفاع غیرنظامی کشور

مشاهده بیشتر
سازمان دفترى وزارتخا نه

ترمینولوژی حقوق

مشاهده بیشتر
سازمان ذوب آهن

مشاهده بیشتر
سازمان صذا و سیما

مشاهده بیشتر
سازمان صنایع دستی ایران

مشاهده بیشتر
سازمان غیردولتی

مشاهده بیشتر