لیست اصطلاحات حقوقی

شماره یا عنوان مورد نظر خود را جستجو کنید
وسیله نقلیه طویل

مشاهده بیشتر
وسیله نقلیه عمرانی

مشاهده بیشتر
وسیله نقلیه غیرموتوری

مشاهده بیشتر
وسیله نقلیه فوق سنگین

مشاهده بیشتر
وسیله نقلیه مرکب

مشاهده بیشتر
وسیله نقلیه مفصل دار

مشاهده بیشتر
وسیله نقلیه موتوری

مشاهده بیشتر
وسیله نقلیه کشاورزی

مشاهده بیشتر
وصیت تملیکی و عهدی

مشاهده بیشتر
وصیت‌نامه

مشاهده بیشتر
وضع استخدامی مستخدمین رسمی

مشاهده بیشتر