لیست اصطلاحات حقوقی

شماره یا عنوان مورد نظر خود را جستجو کنید
مجموعه‌دار

مشاهده بیشتر
مجوز رانندگی یا وسیله نقلیه عمومی

مشاهده بیشتر
مجوز سرمایه گذاری(خارجی)

مشاهده بیشتر
محارب(مصداق)

مشاهده بیشتر