لیست اصطلاحات حقوقی

شماره یا عنوان مورد نظر خود را جستجو کنید
خودرو فرسوده

مشاهده بیشتر
خودرو ون باری

مشاهده بیشتر
خودروهای آزاد

مشاهده بیشتر
خودروهای تشریفاتی

مشاهده بیشتر
خودروهای خدمات اختصاصی

مشاهده بیشتر
خودروهای دولتی خدمات عمومی

مشاهده بیشتر
خودروهای دولتی دارای پلاک عمومی

مشاهده بیشتر
خودروهای مجاز

مشاهده بیشتر
خوم(قوس عمودی)

مشاهده بیشتر
خیابان اصلی

مشاهده بیشتر
خیابان فرعی

مشاهده بیشتر
خیار تاخیر ثمن

مشاهده بیشتر