لیست اصطلاحات حقوقی

شماره یا عنوان مورد نظر خود را جستجو کنید
معذوریت

مشاهده بیشتر
معسر از هزینه دادرسی

مشاهده بیشتر
معلول نیازمند واجد شرایط

مشاهده بیشتر
معیارهای تدوین شده(مصرف انرژی)

مشاهده بیشتر