لیست اصطلاحات حقوقی

شماره یا عنوان مورد نظر خود را جستجو کنید
خدمت نیمه وقت

مشاهده بیشتر
خزانه‌داری کل

مشاهده بیشتر
خسارات مشترک دریایی

مشاهده بیشتر
خسارت (به راه و راه آهن)

مشاهده بیشتر
خسارت بدنی

مشاهده بیشتر
خسارت تاخیر در انجام تعهد

ترمینولوژی حقوق( ص261)

مشاهده بیشتر
خسارت دادرسی

مشاهده بیشتر
خط القمر

مشاهده بیشتر
خط تغییر سرعت

مشاهده بیشتر
خط خوردگی عبارت به حواله کرد در چک

مشاور:وکیل دادگستری الهه پیروزفر

مشاهده بیشتر
خط عبور دوچرخه

مشاهده بیشتر
خط وی‍‍ژه

مشاهده بیشتر
خطوط راه آهن صنعتی و تجاری

مشاهده بیشتر