لیست اصطلاحات حقوقی

شماره یا عنوان مورد نظر خود را جستجو کنید
مزد ثابت

مشاهده بیشتر
مزد و حقوق

مشاهده بیشتر
مزد یا حقوق ) کارگر کشاورزی)

مشاهده بیشتر
مزد یا حقوق یا کارمزد

مشاهده بیشتر
مسئول فیزیک بهداشت

مشاهده بیشتر
مسئولیت خارج از قرارداد

ترمینولوژی حقوق

مشاهده بیشتر
مسئولیت سیاسی وزراء

ترمینولوژی حقوق

مشاهده بیشتر