لیست اصطلاحات حقوقی

شماره یا عنوان مورد نظر خود را جستجو کنید
ارجاع در داده پیام

مشاهده بیشتر
ارزش خالص

مشاهده بیشتر
ارزش کالا

مشاهده بیشتر
ارزش کالای صادراتی

مشاهده بیشتر
ارزشیاب

مشاهده بیشتر
ارزیابی شکلی

مشاهده بیشتر
ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها

مشاهده بیشتر
ارزیابی مالی

مشاهده بیشتر
ارزیابی کیفی مناقصه گران

مشاهده بیشتر
از کار افتادن دائمی

مشاهده بیشتر
از کار افتاده

مشاهده بیشتر
از کار افتادگی

مشاهده بیشتر
از کار افتادگی جزئی

مشاهده بیشتر
از کارافتاده کلی

مشاهده بیشتر