لیست اصطلاحات حقوقی

شماره یا عنوان مورد نظر خود را جستجو کنید
انفصال ابد از خدمات دولتی

مشاهده بیشتر
انفصال از خدمت

مشاهده بیشتر
انفصال دائم

مشاهده بیشتر
انفصال موقت

مشاهده بیشتر
انواع تخلفات صنفی و حرفه‌ای و دامپزشکی

مشاهده بیشتر
انواع جرم

مشاهده بیشتر
انواع پیمانکاران

مشاهده بیشتر
انواع پیمانکاران برحسب رشته

مشاهده بیشتر
اهدائ جنین

مشاهده بیشتر
اهداف غیرانتفاعی

مشاهده بیشتر
اهداف غیرسیـاسی

مشاهده بیشتر