لیست اصطلاحات حقوقی

شماره یا عنوان مورد نظر خود را جستجو کنید
اعتبار طرح تملک دارایی های سرمایه ای

مشاهده بیشتر
اعتبار فوق العاده

مشاهده بیشتر
اعتبارات منضمه

مشاهده بیشتر
اعتراض به حکم غیابی

ترمینولوژی حقوق

مشاهده بیشتر
اعتراض ثالث

مشاهده بیشتر
اعتراض طاری (غیراصلی)

مشاهده بیشتر
اعتراض عدم تادیه

مشاهده بیشتر
اعتراض عدم تادیه برات

مشاهده بیشتر
اعزامی(ارزبگیر)

مشاهده بیشتر
اعضای افتخاری(نهضت سوادآموزی)

مشاهده بیشتر