لیست اصطلاحات حقوقی

شماره یا عنوان مورد نظر خود را جستجو کنید
گواه(واقعه)

مشاهده بیشتر
گواهی آموزش

مشاهده بیشتر
گواهی انحصار وراثت

ترمینولوژی حقوق

مشاهده بیشتر
گواهی سسپرده نزد خزانه

مشاهده بیشتر
گواهی کشف

مشاهده بیشتر
گواهینامه بین المللی رانندگی

مشاهده بیشتر
گواهینامه رانندگی(پروانه رانندگی)

مشاهده بیشتر
گواهینامه صلاحیت پیمانکاران

مشاهده بیشتر
گواهینامه صلاحیت پیمانکاری صنعت ساخت

مشاهده بیشتر
گواهی‌نامه رادیو اپراتوری

مشاهده بیشتر
یکان‌های محلی

مشاهده بیشتر
یکان‌های پشتیبانی

مشاهده بیشتر