لیست اصطلاحات حقوقی

شماره یا عنوان مورد نظر خود را جستجو کنید
متوسط حقوق

مشاهده بیشتر
متوسط مزد

مشاهده بیشتر
مثال برای ذینفع احتمالی یا معلق

مشاهده بیشتر
مثالی برای قرار تحقیق و معاینه محل

مشاور : وکیل دادگستری الهه پیروزفر

مشاهده بیشتر
مثلی(اموال)

مشاهده بیشتر
مجاز مشروط

مشاهده بیشتر
مجاز(کالا)

مشاهده بیشتر
مجازات بازدارنده

مشاهده بیشتر