لیست اصطلاحات حقوقی

شماره یا عنوان مورد نظر خود را جستجو کنید
سطح روشن

مشاهده بیشتر
سقوط تعهدات Extinction des obligations

ترمینولوژی حقوق

مشاهده بیشتر
سقوط دعوى Peremption d ، instance

ترمینولوژی حقوق

مشاهده بیشتر