لیست اصطلاحات حقوقی

شماره یا عنوان مورد نظر خود را جستجو کنید
سقوط تعهدات Extinction des obligations

ترمینولوژی حقوق

مشاهده بیشتر
سقوط دعوى Peremption d ، instance

ترمینولوژی حقوق

مشاهده بیشتر
سلطنت محدود Monarchie limite

ترمینولوژی حقوق

مشاهده بیشتر
سلطنت مشروطه Monarchie constitutionnelle

ترمینولوژی حقوق

مشاهده بیشتر
سلطنت مشروطه پارلمانى Monarchie parlementaire

ترمینولوژی حقوق

مشاهده بیشتر