لیست اصطلاحات حقوقی

شماره یا عنوان مورد نظر خود را جستجو کنید
ساعت کار

مشاهده بیشتر
سامان عرفی عشایر

مشاهده بیشتر
ساماندهی عشایر

مشاهده بیشتر
ساماندهی کوچ

مشاهده بیشتر
سامانه عشایری

مشاهده بیشتر
سایر منابع تأمین اعتبار شركت‌های دولتی

ترمینولوژی حقوق، دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی

مشاهده بیشتر
سایر منابع تأمین اعتبار شرکت‌های دولتی

مشاهده بیشتر
سبدگردان

مشاهده بیشتر
ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران

مشاهده بیشتر
ستاد معاینه فنی

مشاهده بیشتر