لیست اصطلاحات حقوقی

شماره یا عنوان مورد نظر خود را جستجو کنید
میانبند

مشاهده بیشتر
میراث‌های طبیعی

مشاهده بیشتر
میزان حقوق بازنشستگی برای افسران و همردیفان ارتش و ژاندارمری کل کشور

مشاهده بیشتر
میزان حقوق بازنشستگی مستخدمین رسمی

مشاهده بیشتر
میزان حقوق بازنشستگی مقامات سیاسی وزارت امور خارجه

مشاهده بیشتر
میزان مستمری ماهانه از کارافتادگی کلی ناشی از کار

مشاهده بیشتر
میزان مقرری بازنشستگی(کارگران)

مشاهده بیشتر
مینی بوس

مشاهده بیشتر