لیست اصطلاحات حقوقی

شماره یا عنوان مورد نظر خود را جستجو کنید
ورشکسته به تقصیر

مشاهده بیشتر
ورشکستگی

مشاهده بیشتر
ورشکستگی به تقلب

مشاهده بیشتر
ورقه اختراع

مشاهده بیشتر
وزارت دفاع

مشاهده بیشتر
وزارتخانه

مشاهده بیشتر
وزن با بار

مشاهده بیشتر
وزن بارگیری شده

مشاهده بیشتر
وزن بدون بار

مشاهده بیشتر
وسایل ارتباط از راه دور

مشاهده بیشتر
وسایل نقلیه خارجی

مشاهده بیشتر
وسایل نقلیه عمومی

مشاهده بیشتر
وسایل کمکی پزشکی (پروتزواتز)

مشاهده بیشتر
وسیله نقلیه

مشاهده بیشتر
وسیله نقلیه آموزشی

مشاهده بیشتر
وسیله نقلیه امدادی

مشاهده بیشتر