لیست اصطلاحات حقوقی

شماره یا عنوان مورد نظر خود را جستجو کنید
سنگ های تزئینی

مشاهده بیشتر
سنگر مواد

مشاهده بیشتر
سهام ممتاز

مشاهده بیشتر
سهم انتفاعى Action de jouissance

ترمینولوژی حقوق

مشاهده بیشتر
سهم انجام کار در داخل مجلس

مشاهده بیشتر
سهم با اسم Action nominative

ترمینولوژی حقوق

مشاهده بیشتر
سهم بى اسم Action non - nominative

ترمینولوژی حقوق

مشاهده بیشتر
سهم سرمایه Action de capital

ترمینولوژی حقوق

مشاهده بیشتر
سهم غیر قابل انتقال

ترمینولوژی حقوق

مشاهده بیشتر
سهم غیر نقدى Action d ، apport

ترمینولوژی حقوق

مشاهده بیشتر
سهم نقدى Action en numeraire ou action payante

ترمینولوژی حقوق

مشاهده بیشتر
سوء استفاده از حق Abus de droit

ترمینولوژی حقوق

مشاهده بیشتر
سوء استفاده از سفید مهر Abus de blanc - seing

ترمینولوژی حقوق

مشاهده بیشتر
سوء استفاده از قدرت Abus d ، autorite

ترمینولوژی حقوق

مشاهده بیشتر
سوء استفاده از مقاطعه‌کاری‌ها و معاملات دولتی

مشاهده بیشتر
سوء استفاده از موقوفات

مشاهده بیشتر