لیست اصطلاحات حقوقی

شماره یا عنوان مورد نظر خود را جستجو کنید
سهم انجام کار در داخل مجلس

مشاهده بیشتر
سهم با اسم Action nominative

ترمینولوژی حقوق

مشاهده بیشتر
سهم بى اسم Action non - nominative

ترمینولوژی حقوق

مشاهده بیشتر
سهم سرمایه Action de capital

ترمینولوژی حقوق

مشاهده بیشتر
سهم غیر قابل انتقال

ترمینولوژی حقوق

مشاهده بیشتر
سهم غیر نقدى Action d ، apport

ترمینولوژی حقوق

مشاهده بیشتر
سهم نقدى Action en numeraire ou action payante

ترمینولوژی حقوق

مشاهده بیشتر
سوء استفاده از حق Abus de droit

ترمینولوژی حقوق

مشاهده بیشتر
سوء استفاده از سفید مهر Abus de blanc - seing

ترمینولوژی حقوق

مشاهده بیشتر
سوء استفاده از قدرت Abus d ، autorite

ترمینولوژی حقوق

مشاهده بیشتر
سوء استفاده از مقاطعه‌کاری‌ها و معاملات دولتی

مشاهده بیشتر
سوء استفاده از موقوفات

مشاهده بیشتر
سواد مصدق

مشاهده بیشتر
سواری استیشن(سفری)

مشاهده بیشتر
سواری کار

مشاهده بیشتر
سوخت مجاز

مشاهده بیشتر
سود خالص

مشاهده بیشتر