لیست اصطلاحات حقوقی

شماره یا عنوان مورد نظر خود را جستجو کنید
اکثریت تام

مشاهده بیشتر
ایستادن

مشاهده بیشتر
ایستادن ممنوع

مشاهده بیشتر
ایستگاه بیسیم اختصاصی

مشاهده بیشتر
بار(دریایی)

مشاهده بیشتر
باران موثر

مشاهده بیشتر
بارنامه

مشاهده بیشتر