لیست اصطلاحات حقوقی

شماره یا عنوان مورد نظر خود را جستجو کنید
اراضی و ابنیه و مؤسسات مورد احتیاج عملیات عمرانی

ترمینولوژی حقوق، دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی

مشاهده بیشتر
اراضی و ابنیه و موسسات مورد احتیاج عملیات عمرانی

مشاهده بیشتر
اراضی کشت موقت

مشاهده بیشتر
ارتباط رادیویی غیر حرفه‌ای

مشاهده بیشتر
ارتفاع چراغ

مشاهده بیشتر
ارتکاب عمل به طور علنی

مشاهده بیشتر
ارجاع در داده پیام

مشاهده بیشتر
ارزش خالص

مشاهده بیشتر
ارزش کالا

مشاهده بیشتر
ارزش کالای صادراتی

مشاهده بیشتر
ارزشیاب

مشاهده بیشتر