لیست اصطلاحات حقوقی

شماره یا عنوان مورد نظر خود را جستجو کنید
حداقل حقوق

مشاهده بیشتر
حداقل مزد

مشاهده بیشتر
حداقل و حداکثر حقوق

مشاهده بیشتر
حداقل کار

مشاهده بیشتر
حداکثر تعداد کار مجاز در یک رتبه

مشاهده بیشتر
حداکثر طغیان معمولی

مشاهده بیشتر
حداکثر وزن (هواپیما)

مشاهده بیشتر
حداکثر کار مناسب

مشاهده بیشتر
حدود ایستگاه راه آهن

مشاهده بیشتر