لیست اصطلاحات حقوقی

شماره یا عنوان مورد نظر خود را جستجو کنید
عقد منجز و معلق

مشاهده بیشتر
علامت خطاب یا معرف (CALL SIGN)

مشاهده بیشتر